was successfully added to your cart.

Νομοθεσία

By Δεκέμβριος 9, 2018 Ιανουάριος 11th, 2019 Το Μουσείο της Κάνναβης

ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ

 

ΚΥΑ Γ5γ/οικ.49690/2017

Συμπλήρωση και τροποποίηση των πινάκων ναρκωτικών ουσιών του ν. 3459/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4139/2013.

Νόμος 4523/2018

«Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης και άλλες διατάξεις».

ΚΥΑ 51483/700/Φ.15/2018

«Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης»

ΥΑ Δ3(γ)52588/2018

“Όροι και προϋποθέσεις για την παραγωγή και την κυκλοφορία τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης”.

ΚΥΑ 103057/1342/Φ.15/2018

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 51483/3700/Φ.15/2018 (Β’ 1692) κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης».

 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ

 

1) Το 2006 ψηφίζεται ο Νόμος 3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)», όπου η βιομηχανική κάνναβη συνεχίζει να αντιμετωπίζεται ως ναρκωτικό.

2) Το 2013 τροποποιείται ο Ν. 3459/2006 με τον Νόμο 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις», όπου εξαιρούνται πλέον από τις παράνοµες ουσίες «τα ακατέργαστα συγκομιζόμενα προϊόντα που προκύπτουν από την καλλιέργεια ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L χαμηλής περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) και συγκεκριμένα μέχρι 0,2%, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. …».

3) Το 2016, με την υπ΄αριθμ. 1750/39224/2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη μέχρι 0,2%, οι έλεγχοι τήρησης των όρων και προϋποθέσεων και κάθε σχετικό θέμα.

4) Το 2017 με το άρθρο 28 του Νόμου 4509/2017 προβλέπεται η αλλαγή του πλαισίου επιβολής ποινών προς τους εγκεκριμένους καλλιεργητές βιομηχανικής κάνναβης των οποίων η σοδειά ή μέρος αυτής βρέθηκε με περιεκτικότητα σε THC μεγαλύτερη του 0,2% και έως 0,3%.

5) Με την υπ’ Αριθμ. 2468/82762/2017 Απόφαση τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 1750/39224/2016 ΚΥΑ όσον αφορά τον έλεγχο της αποθήκευσης, μεταφοράς και διακίνησης προϊόντων βιομηχανικής κάνναβης, τις αναλύσεις για την εξακρίβωση της περιεκτικότητας σε THC και την αντικατάσταση του Παραρτήματος Ι, ώστε να καλύπτεται και η περίπτωση του νομικού προσώπου.

6) Με την υπ’ Αριθμ. 1433/84905/2018 Απόφαση τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 1750/39224/2016 ΚΥΑ όσον αφορά τον έλεγχο των ποικιλιών κάνναβης, που καλλιεργείται ως επίσπορη καλλιέργεια, προστίθεται η θερμοκηπιακή καλλιέργεια και εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής άδειας χρήσης νερού περιοχές που το μέσο ύψος βροχόπτωσης τα τελευταία 3 έτη υπερβαίνει τα 750mm.

7) Με το Άρθρο 58 Ν.4554/2018 τροποποιείται και πάλι η υπ’ αριθμ. 1750/39224/2016 ΚΥΑ, όπου εξαιρούνται πλέον από τις παράνοµες ουσίες τα τρόφιμα, τα καλλυντικά και τα διατροφικά συμπληρώματα που περιέχουν τετραϋδροκανναβινόλη (ΤΗC). Τα τρόφιμα, τα επιτρεπτά όρια THC και διάφορα σχετικά θέματα θα οριστούν με αντίστοιχες αποφάσεις

 

Ωστόσο βασικά προβλήματα παραμένουν, τα οποία αναμένεται σύντομα να επιλυθούν με την έκδοση των σχετικών διαταγμάτων, όπως:

– πιστοποίηση των καλλιεργειών ως βιολογικών εφόσον πληρούνται τα σχετικά κριτήρια

– ασφάλιση καλλιέργειας

– δημιουργία ελληνικών ποικιλιών

– θέσπιση ανώτατων ορίων THC στα τρόφιμα

– ρύθμιση προϊόντων με CBD

 

 

Ακολουθεί σύνοψη των υποχρεώσεων των καλλιεργητών.

 

Οι υποψήφιοι καλλιεργητές θα πρέπει:

 

 • Να διαθέτουν Άδεια Χρήσης Νερού για το αγροτεμάχιο αυτό.
 • Να υποβάλλουν την Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης (ΕΑΕ) που γίνεται κάθε έτοςαπό όλους τους γεωργούς και κτηνοτρόφους.
 • Να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημαπου προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών καθώς και να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε βαθμό κακουργήματος για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα.

Εφόσον τα παραπάνω κριτήρια πληρούνται, τότε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι καλλιεργητές, είναι τα εξής:

 1. Να επιλέξουν μια από τις ποικιλίες βιομηχανικής κάνναβηςπου περιγράφονται στον «Κοινό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών».
 2. Να υποβάλουν στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης την «Αίτηση Προέγκρισης» (Παράρτημα Ι της ΚΥΑ) συμπληρώνοντας τις συντεταγμένες του αγροτεμαχίου (υπαίθριος αγρός ή θερμοκήπιο), την έκταση και την καλλιεργούμενη ποικιλία. Μαζί υποβάλλουν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά(Άδεια χρήσης νερού και αντίγραφο ποινικού μητρώου)
 • Εντός 10 ημερών (σύμφωνα με την ΚΥΑ) η αρμόδια Διεύθυνση θα πρέπει να απαντήσει. Μόνον εφόσον η απάντηση είναι θετική, ο καλλιεργητής θα μπορεί να σπείρει.
 • Η εγκεκριμένη «Αίτηση Προέγκρισης»τηρείτε στο αρχείο του καλλιεργητή μαζί με τις ετικέτες των σπόρων και το σχετικό Τιμολόγιο.
 1. Στη συνέχεια υποβάλλεται η Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης.

 

 1. Τέλος θα πρέπει σε 2-3 σημεία πέριξ του κτήματος να αναρτηθεί το «Έντυπο ενημέρωσηςπερί καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης» (Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ) με συμπληρωμένα τα απαραίτητα στοιχεία που ζητούνται.

Αργότερα, θα πρέπει στα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης να:

 • Δηλωθεί ο χρόνος συγκομιδής (τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της) καθώς και ο σχετικός αποθηκευτικός χώρος εφόσον αποθηκευθεί.
 • Ενημερωθεί για οποιαδήποτε αλλαγή των προσωπικών στοιχείων, ή/και την αλλαγή της ποικιλίας, ή/και την αποτυχία φυτρώματος, ή/και την καταστροφή της καλλιέργειας (εντός δέκα ημερών από την αλλαγή)

Το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων καταβάλλεται – προς το παρόν – μόνον από όσους καλλιεργητές επιλεγούν προς έλεγχο (περιεκτικότητα σε THC) και διενεργείται από διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ, δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια, επιλογής του γεωργού ή από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (επί των δειγμάτων που έχουν συλλεχθεί από τα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης).

Οι καλλιεργητές θα πρέπει να συνεργάζονται σε όλους τους ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν και να είναι σε άμεση επικοινωνία με τους υπαλλήλους των οικείων Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης που είναι αρμόδιοι για το θέμα.

Σε περίπτωση παραβάσεων υπάρχουν σοβαρότατες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, με το κόστος αυτών να κυμαίνεται από 1.000€ ως 100.000€ (ανά καλλιεργητή), αναλόγως του είδους της παράβασης και της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με βιομηχανική κάνναβη.

Οι καλλιεργητές θα ενταχθούν σε ένα Μητρώο καλλιεργητών βιομηχανικής κάνναβης. Οι διαδικασίες για την εγγραφή γίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.